Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Halkların Demokratik Partisi (HD) Batman Milletvekili Feleknas Uca’nın çok sayıda gazetecinin basın kartının iptal edilmesi ve muhalif gazetecilere basın kartı verilmemesiyle ilgili önergeye yanıt verdi.

HDP’li Uca verdiği önergede, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın 26 Ocak 2020 itibarıyla birçok gazetecinin basın kartının iptal ettiğini, yeni kartların dağıtılmaya başlanmasına rağmen sarı basın kartına sahip olan yüzlerce gazeteciye kartlarının henüz verilmediğini ifade etmişti. Uca ayrıca, yeni basın kartını alabilen gazetecilerin de, Cumhurbaşkanını takip etmek için ayrıca akreditasyon yapmaları gerektiğini aktarmıştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısına “26 Ocak 2020 tarihi itibariyle toplam kaç gazetecinin basın kartı hangi gerekçe ile iptal edilmiştir? Basın kartı iptal edilen gazetecilerin çalıştıkları gazeteler hangileridir? Yüzlerce basın emekçisinin, aylardır basın kartlarının yenilenmemesinin gerekçesi nedir? Yeni basın kartlarının dağıtımına başlanmış mıdır, ne zaman başlanmıştır? Yeni kartların dağıtımı başladıysa, kartlar kaç gazeteciye ulaşmıştır? Yeni basın kartları hangi kriterlere göre dağıtılmaktadır? Basın kartlarının muhalif gazetecilere verilmemesi ve gazetecilerin mesleklerini icra etmesinin polisler tarafından engellenmesinin gerekçesi nedir? Cumhurbaşkanını takip etmek için Cumhurbaşkanlığına bağlı İletişim Başkanlığının vermiş olduğu basın kartının yeterli görülmeyip, ayrıca akreditasyon talep edilmesinin nedeni nedir? Türkiye genelinde toplam kaç gazeteci tutukludur? Toplam kaç gazeteci yaptığı haberler sebebiyle yargılanmaktadır? 26 Ocak 2020 tarihi itibarıyla Türkiye dünya genelinde ‘Basın Özgürlüğü’ sıralamasında kaçıncı sıradadır?” sorularını yönelten HDP Milletvekili Uca’ya, Fuat Oktay’dan yanıt geldi.

Oktay milletvekilinin önergesine verdiği yanıtta, Basın Kartı Yönetmeliğini işaret etti. Basın kartı iptallerinin, yönetmelikteki “işten ayrılma, unvan değişikliği, basın kartının yıpranması veya zayi olması” gibi durumlarda yapıldığını ifade etmekle yetinen Oktay, vekilin, basın kartlarının muhalif gazetecilere verilmemesi ve gazetecilerin mesleklerini icra ederken polis tarafından engellenmesine ilişkin sorulara yanıt vermemesi dikkat çekti.

SORULARA CEVAP VERMEK YERİNE MİLLETVEKİLİNE MEVZUATI ANLATTI

15 Haziran 2019 itibariyle 14 bin 290 basın mensubuna yeni basın kartlarının ulaştırıldığını aktaran Oktay, basın kartı alacak basın mensupları için Basın Kartı Yönetmeliği’nin 6. maddesindeki kriterler dışında şart aranmadığını ifade etti.

BASIN KARTI YÖNETMELİĞİ 6. MADDE

Oktay’ın işaret ettiği Basın Kartı Yönetmeliği’nde “Basın kartı verilecek kişilerde aranan şartlar” başlığını taşıyan 6. madde ise şöyle:

MADDE 6- (1) Basın kartı talep edenlerin başvuruda bulunabilmeleri için;

a) 18 yaşını bitirmiş olması,

b) En az lise veya dengi bir eğitim kurumundan mezun olması,

c) Kısıtlı veya kamu hizmetlerinden yasaklı olmaması,

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 5 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da şantaj, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, iftira, suç uydurma, müstehcenlik, fuhuş, hileli iflas, zimmet, irtikâp, rüşvet, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma suçları ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile bu suçların özel kanunlardaki karşılıklarından hüküm giymemiş olması,

d) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 3 üncü maddesinde sayılan terör suçları ile 4 üncü maddesinde sayılan terör amacı ile işlenen suçlardan hüküm giymemiş olması,

e) 5237 sayılı Kanunun 213, 214, 215, 216 ve 217 nci maddelerinde sayılan suçlar ile Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar ile devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçlarından hüküm giymemiş olması,

f) 5187 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan suçlardan veya bu suçlara tahrik ve teşvikten hüküm giymemiş olması,

g) 5953 sayılı Kanun hükümlerine uygun sözleşme yapmış ve (Danıştay Onuncu Dairesinin 12/5/2020 tarihli ve E.:2019/646 sayılı kararı ile yürütmesi durdurulan ibare: sigorta primlerinin çalışma mevzuatı esaslarına uygun olarak yatırılmış olması),

ğ) Gazetecilik faaliyeti dışında ticari, sınai veya zirai faaliyette bulunmaması, şarttır.

(2) Basın kartı talep eden süreli yayın sahipleri veya tüzel kişi temsilcileri ile radyo ve televizyonların yönetim kurulu başkanlarında, enformasyon görevlilerinde ve 11 inci madde uyarınca basın kartı talep edenlerde bu maddenin birinci fıkrasının (g) ve (ğ) bentlerinde belirtilen şartlar, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ve Anadolu Ajansı aracılığıyla basın kartı talep edenlerde (g) bendinde belirtilen şart aranmaz.

HDP’li Uca’nın önergesine Oktay’ın verdiği yanıt: